Vagaservis – Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata

SERTIFIKATI

Naša firma posluje pod naziovom Vaga-servis d.o.o Društvo za proizvodnju, usluge i kalibraciju mjernih instrumenata, Laktaši.

Klikom na ikonicu možete pogledati sva naša rješenja i sertifikate:

1. Sertifikat o akreditaciji - BATA

2. Potvrda o registraciji

3. Rješenje o registraciji

4. Rješenje o ispunjenju uslova za pripremu mjerila

5. Rješenje o ovlašćivanju laboratorije za verifikaciju mjerila mjerila

6. Rješenje o imenovanju laboratorije

7. Rješenje o izmjeni rješenja o ispunjavanju uslova za pregled mjerila

8. Rješenje o odobrenju tipa mjerila

9. Ugovor BATA

Potrebno je naglasiti da je zakonska obaveza svakog imaoca mjerila, odnosno vage, da u određenom roku izvrši kontrolu i baždarenje vage. O servisiranju i baždarenju vage se sklapa Ugovor koji reguliše međusobne odnose vlasnika i servisera.

Za sve ove poslove Vaga-servis d.o.o. ima standardne cjenovnike usluga, popravki i godišnjeg baždarenja koji su sastavni dio ugovora koji se sklapa, kao i način izmirenja obaveza na osnovu urađenih poslova.